hhhhhhhhhhhhhhhh

podmínky smlouvy o používání

Obecné podmínky

Tyto webové stránky provozuje společnost First Grade Miners. Výrazy "my", "nás" a "naše" se na těchto stránkách vztahují na First Grade Miners. Společnost First Grade Miners nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem na jakoukoli část webu souhlasíte s těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na webové stránky přistupovat ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky poskytování služeb považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky poskytování služeb.

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu.
Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat žádnou část služby, používání služby ani přístup ke službě nebo jakémukoli kontaktu na webových stránkách, prostřednictvím kterých je služba poskytována.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

Omezení odpovědnosti

Pokud zákon nestanoví jinak, vlastníci nebo přispěvatelé webových stránek v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody, mimo jiné včetně ztráty užití, ušlého zisku nebo ztráty dat, které vznikly v důsledku používání webových stránek nebo v jakékoli souvislosti s nimi.

Úpravy služeb a cen.

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit poskytování služby (nebo její části či obsahu) bez předchozího upozornění.
Neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení poskytování služby.

Rozhodčí řízení

Uživatel webových stránek souhlasí s rozhodčím řízením jakéhokoli sporu vyplývajícího z webových stránek nebo v souvislosti s nimi nebo s tímto prohlášením o vyloučení odpovědnosti, s výjimkou sporů týkajících se autorských práv, log, ochranných známek, obchodních názvů, obchodních tajemství nebo patentů.

Naše práva

Vyhrazujeme si právo:
1. dočasně nebo trvale upravit nebo stáhnout Webové stránky (nebo jejich části), ať už vás na to upozorníme, nebo ne, a vy potvrzujete, že za jakoukoli úpravu nebo stažení Webových stránek neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost.
2. čas od času změnit tyto Podmínky a vaše další používání Webových stránek (nebo jakékoli jejich části) po takové změně se považuje za váš souhlas s takovou změnou. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změně Podmínek. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli změnou Podmínek, musíte okamžitě přestat Webové stránky používat.
3. Mít právo zablokovat přístup na stránky nebo zablokovat konkrétním uživatelům přístup na naše stránky.
4. Společnost First Grade Miners nenabízí vrácení peněz po uplynutí 30 dnů od obdržení výrobku zákazníkem a podepsání příjmového dokladu; pouze záruční opravy/výměny vadných dílů.

Vynaložíme přiměřené úsilí na údržbu webových stránek. Webové stránky se mohou čas od času změnit. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci z důvodu, že nemůžete používat jakoukoli část Webových stránek nebo z důvodu výpadku, pozastavení nebo stažení celých Webových stránek nebo jejich části v důsledku okolností mimo naši kontrolu.

Přesnost fakturačních údajů

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli vaši objednávku. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení se mohou týkat objednávek zadaných stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem a/nebo objednávek, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního posouzení vypadají, že je zadávají obchodníci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s tím, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

Odkazy třetích stran

Ve snaze poskytnout našim uživatelům vyšší hodnotu můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za dostupnost takových externích stránek nebo zdrojů, neschvalujeme je a neneseme přímou ani nepřímou odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah (včetně zkreslujícího nebo hanlivého obsahu) takových webových stránek, včetně (bez omezení) jakékoli reklamy, produktů nebo jiných materiálů či služeb na takových webových stránkách nebo zdrojích nebo z nich dostupných, ani za jakoukoli škodu, ztrátu nebo urážku způsobenou nebo údajně způsobenou používáním nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služby dostupné na takových externích stránkách nebo zdrojích nebo v souvislosti s nimi.

Zpracování objednávek

Zpracování objednávky bude zahájeno až po obdržení potvrzené objednávky a úplné platby.

Zřeknutí se odpovědnosti za opravu Antminer

Společnost First Grade Miners nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí výrobců našich produktů o vyřazení nebo odmítnutí oprav horníků nebo jejich součástí. Vy, zákazník, berete na vědomí, že plně chápete rizika spojená s tímto procesem opravy a že společnost First Grade Miners je 100% odškodněna a nemůže nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození způsobené jakýmkoli způsobem během přepravy nebo procesu opravy.

Doba obratu je dána výrobcem jednotlivých těžebních strojů, nikoli společností First Grade Miners. Budeme s vámi komunikovat ohledně tohoto procesu.

Náklady spojené s touto transakcí zahrnují:
- Kurýrní náklady od výrobce k vám, kupujícím.
- Technickou zprávu a analýzu provede hornický technik prvního stupně před odesláním horníka.
- Poplatky za transakce účtované službou I-Pay a/nebo virtuálními kartami.
- Směrnice o opravách a vracení SARS
- Proces a následné kontroly opravárenských lístků.
- Administrativní náklady celého procesu.
- Testování vráceného stroje s technickou zprávou.
- Vrácení těžaře zákazníkovi

POZN. Pokud byl miner opraven a vrácen jakýmkoli výrobcem společnosti First Grade Miners nebo vám a byl poškozen během přepravy, poneseme odpovědnost a budeme se snažit zjednat nápravu u výrobce, ale klient nebude muset znovu platit související náklady na druhé vrácení miner.

Pro všechna vrácení by zákazníci měli využít kurýrní službu, která nabízí:
1. Sledování zásilek a.
2. Zajistí bezpečné vrácení zásilky a nahlásí plnou hodnotu zásilky, v opačném případě půjde ztráta nebo poškození na váš účet.

Komentáře a zpětná vazba uživatelů

Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) platit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnostních práv nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačný nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu komentářů. Za všechny komentáře, které vytvoříte, a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetí stranou ani za ně neručíme.

Záruka shody ceny

Naše záruka shody cen se vztahuje pouze na těžební hardware poskytovaný a odesílaný od registrovaného dodavatele ve Spojeném království a Nizozemsku.

Zřeknutí se záruk - omezení odpovědnosti

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani neručíme za to, že používání našich služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat při používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odebrat nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že službu používáte nebo nemůžete používat na vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám poskytovány prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou případů, kdy to výslovně uvedeme) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv.

Společnost First Grade Miners, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé nebo poskytovatelé služeb v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jiné, vyplývající z vašeho používání služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste byli upozorněni na jejich možnost. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky služby a všechny samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony Anglie a Walesu.

Monitorování

Máme právo, nikoli však povinnost, monitorovat jakoukoli činnost a obsah spojený s webovými stránkami. Můžeme prošetřit jakékoli nahlášené porušení těchto Podmínek nebo stížnosti a podniknout jakékoli kroky, které považujeme za vhodné (což může mimo jiné zahrnovat vydání varování, pozastavení, ukončení nebo stanovení podmínek přístupu a/nebo odstranění jakýchkoli materiálů z Webové stránky).

Aktualizace těchto podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky čas od času změnit, upravit, doplnit nebo odstranit jejich části nebo celek. Změny těchto Podmínek nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění těchto změn na těchto webových stránkách. Uživatel je povinen pravidelně kontrolovat tyto Podmínky na Webových stránkách, zda nedošlo k jejich změně nebo aktualizaci. Pokračování uživatele v používání těchto webových stránek po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení, že uživatel souhlasí s dodržováním těchto smluvních podmínek, včetně těchto změn nebo aktualizací, a že je jimi vázán.

Souhlas

Beru na vědomí, že všechny vzory a ochranné známky jsou registrovány na First Grade Miners, a tímto přijímám podmínky. Zavazuji se, že nebudu přímo ani nepřímo kopírovat/duplikovat ochranné známky a vzory, a rozumím právním důsledkům, které z toho vyplývají. V případě, že budu shledán/a v rozporu s touto smlouvou, jsem srozuměn/a s tím, že ponesu odpovědnost za veškeré právní náklady, které společnosti First Grade Miners vzniknou v souvislosti s jakoukoli občanskoprávní žalobou nebo jakýmikoli právními kroky, které budou považovány za nezbytné proti mně.

Název společnosti

First Grade Miners a firstgrademiners.com je obchodní název společnosti First Grade Miners Technologies Limited registrovaný u HMRC. Veškeré poskytnuté doklady nebo faktury budou vystaveny pod registrovanou obchodní firmou First Grade Miners Technologies Limited.

Kontaktní informace

Dotazy týkající se podmínek služby nám zasílejte na adresu:

firstgrademiners@gmail.com

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ A OPATŘENÍ PŘI TĚŽBĚ V DOLECH

Postupujte podle pokynů:

1. Zkontrolujte, zda není horník esteticky poškozen nebo zda nejsou uvolněné chladiče. Pokud jste si všimli poškození nebo závady nebo jste našli uvolněné chladiče, neprodleně nás kontaktujte.

2. Miner nainstalujte v bezprašném prostředí s volnou cirkulací vzduchu.

3. Při instalaci nebo údržbě mineru používejte antistatické osobní ochranné prostředky nebo odvádějte statickou elektřinu.

4. Při instalaci nebo údržbě odpojte miner ze sítě. Jinak dojde k poškození řídicí desky.

5. Použijte zdroj energie, který může nabídnout výkon o 20% vyšší, než je požadovaný výkon těžaře. Pokud skutečný výkon zdroje energie neodpovídá požadavku těžařů na výkon, bude rychlost hashování nízká.

6. Připojte správně kladné a záporné porty šestipinových konektorů napájení D/C zdroje napájení k řídicí desce a deskám hash.

7. Použijte jeden zdroj napájení pro jednoho těžaře. Miner může být napájen z různých zdrojů, ale každá hashovací deska může být napájena pouze z jednoho zdroje.

Šestipinové napájecí konektory jsou vyměnitelné, takže při připojování konektorů k mineru na pořadí nezáleží.

8. Nejprve napájejte hash desky a poté řídicí desku. Pokud napájíte jeden miner pouze jedním zdrojem napájení, můžete jej zapnout ihned po připojení desek hash a řídicí desky.

9. Ujistěte se, že je horník správně uzemněn.

10. Nainstalujte ochranu před bleskem; jinak může dojít k poškození všech zařízení při úderu blesku.

11. Antminery lze připojit pouze pomocí ethernetového kabelu a nepodporují připojení WiFi.

12. V případě výpadku internetového připojení nebo sítě, pokud by bylo možné jej obnovit do 15 minut, není nutné těžaře odpojovat a restartovat.

Pokud se poruchu nepodařilo v krátké době odstranit, vypněte miner. Nestabilní připojení k internetu způsobí pád těžaře.

Různé směrovače mají různá nastavení, informujte se u svého poskytovatele směrovače, kolik těžařů může být k vašemu směrovači připojeno.
Internet o rychlosti 1 Mb/s dokáže obsloužit až 150 horníků.

13. Horník využívá odhadem 500 MB internetového připojení měsíčně, což je dostatečné množství dat, pokud používáte datovou kartu.

14. Používejte podporované prohlížeče: Google Chrome a Firefox.

15. Horník pravidelně čistěte a oprašujte. Pokud je cesta vzduchu před chladiči zablokovaná, bude to mít vliv na horník.

Zásady, které je třeba dodržovat:

DŮLEŽITÉ: K napájení jedné desky hash nepoužívejte více zdrojů napájení.

1. Nepoužívejte miner v uzavřených nebo stísněných prostorách. Jakékoli předměty blokující proudění vzduchu v mineru jsou zakázány.

2. Nepoužívejte miner v prostředí s vysokou kondenzací nebo vysokým obsahem soli a vlhkostí vzduchu.

Doporučená vlhkost je nižší než 65%. Pobřežní místa jsou vystavena velké salinitě vzduchu, která může hash desku snadno poškodit.

3. Nepoužívejte miner při extrémních teplotách. Doporučuje se, aby teplota pracovního prostředí byla 5 až 35 stupňů Celsia.

Při nízké okolní teplotě bude rychlost hashování nízká. Při vysoké teplotě po dlouhou dobu bude těžař špatně fungovat.

4. Nepoužívejte vodní clonu (pro chlazení) v situaci, kdy je nahromaděno velké množství prachu, vodní pára by ulpívala na místě nahromadění prachu a způsobila by korozi hash desek.

5. Použití přepínačů nebo směrovačů s funkcí PoE není povoleno, protože by došlo ke spálení řídicí desky.

6. Nedotýkejte se konektorů řídicích desek a ventilátoru, protože jsou přímo připojeny k vývodům integrovaného obvodu. Dotýkání se těchto konektorů při absenci elektrostatického výboje povede k poškození IC, což způsobí nefunkčnost mineru.

7. Nepokoušejte se používat miner, který se zdá být poškozený.

Vždy se budeme snažit být vaší volbou číslo 1 v oblasti řešení pro těžbu kryptoměn.

Tým First Grade Miners